Aanmelden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
en
COMPENSATIEPLAN

Waarom noemen we dit Sneeuwbalmarketing.
Als jij (meer) succes krijgt met beleggen door middel van het product en/of geld verdient met het provisieplan, vertel je het verder.

Daarom noemen we dit "Sneeuwbalmarketing" of een "member gets member" systeem.

Als je als lid bent ingeschreven en het jaarlijks lidmaatschap voldoet, verwerf je hiermee automatisch het recht om als partner een team te bouwen en provisie te ontvangen over alle nieuwe abonnementen van teamleden onder jou. Het eerste half jaar betaalt OptionAlert.nl dit voor je.

Er is geen verplichting om zelf leden in te schrijven. Wil je echter 100% provisie over je team ontvangen, dan moet je zelf 4 leden hebben aangebracht.

Bij 3 zelf aangebrachte leden ontvang je 75% van het compensatieplan. Bij 2 leden 50% en bij 1 lid 25%. Heb je zelf geen leden ingeschreven dan ontvang je geen provisie over het eventueel ontstane team onder jou t/m level 5 met een uitloop naar level 6.

In dit document aangaande de algemene voorwaarden en het Compensatieplan van OptionAlert.nl worden de regels en werkmethoden uiteengezet die je in acht moet nemen bij het beheer van jouw OptionAlert.nl business. Raadpleeg deze wanneer je vragen hebt over OptionAlert.nl, of wanneer je opheldering wilt met betrekking tot jouw bedrijfsvoering.

Leden gaan ermee akkoord dat OptionAlert.nl het recht heeft deze regels en het Compensatieplan op elk willekeurig moment te wijzigen.

Gelieve de Algemene voorwaarden en het Compensatieplan zorgvuldig door te lezen, zodat je een volledig begrip krijgt van jouw rechten en verantwoordelijkheden als OptionAlert.nl lid en/of partner.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

a. OptionAlert.nl
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Beursbulletin.nl Alerts BV gevestigd aan de

Rokebrandlaan 2 te Blaricum en geregistreerd bij de KvK onder nummer 17614635 h.o.d.n. OptionAlert.nl;

b. Product
Een kennisproduct: een abonnement op informatie waarmee het Lid zijn financiële IQ verhoogt. Deze informatie wordt onder andere via SMS, e-mail en webinars (videopresentaties) aangeboden en is gericht op het geld verdienen, onder andere met opties op de AEX, S&P, Russell en de DAX met een bewezen systeem;

c. Level
De verwijzing naar posities in het team van de Partner. Het eerste level van de Partner zijn de eerste maximaal vier leden direct onder hem. Het tweede level bestaat uit (max. 16 leden) leden die direct onder deze leden van het eerste level vallen, enzovoort;

d. Lid
De natuurlijke of rechtspersoon die abonnement heeft afgesloten bij OptionAlert.nl;

e. Partner
Het Lid dat er voor gekozen heeft actief een team te bouwen. Het Lid betaalt hiervoor jaarlijks abonnementsgeld en verwerft hiermee, indien hij voldoet aan de voorwaarden tot uitbetaling, het recht op Provisies van OptionAlert.nl;

f. Provisie
Het maandelijks bedrag dat wordt uitbetaald. Voor berekening van deze provisie wordt het aantal betalende leden en partners van de downline genomen en vermenigvuldigd met 7 euro maal 25%, 50%, 75% of 100% (afhankelijk hoeveel actieve leden zelf zijn aangebracht). Een lid is actief wanneer hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens OptionAlert.nl. Deze aantallen wordt berekend op het moment van uitbetaling;

g. Overeenkomst
Het abonnement dat het Lid bij OptionAlert.nl heeft afgesloten;

h. Compensatieplan
Het Compensatieplan dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst tussen OptionAlert.nl en de Partner en dat voor het tot stand komen van de Overeenkomst aan de Partner wordt verstrekt;

i. Sponsor
De Partner die een nieuw lid bij OptionAlert.nl inschrijft en die de verantwoordelijkheid aanvaardt om dit nieuwe lid te begeleiden en te informeren over de Producten, de algemene voorwaarden en het Compensatieplan.

j. Website
De website www.optionalert.nl.

2. ALGEMEEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen OptionAlert.nl en het Lid.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. OptionAlert.nl wijst de toepasselijkheid van door het Lid gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door OptionAlert.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. OptionAlert.nl heeft het recht gedurende de Overeenkomst de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.6. Wanneer OptionAlert.nl de rechten die zijn vermeld in de algemene voorwaarden en het Compensatieplan niet uitoefent (of niet aandringt op strikte naleving daarvan door het Lid van een hierin opgenomen verplichting of bepaling), doet OptionAlert.nl daarmee geen afstand van haar recht om strikte naleving te vorderen.

2.7. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1. Om de Overeenkomst tot stand te doen komen, dient het kandidaat lid zich in te schrijven via de Website.

3.2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt het Lid een bevestigingse-mail.

4. VOORWAARDEN AAN LIDMAATSCHAP
4.1. Het lidmaatschap wordt in beginsel enkel aangeboden aan personen die meerderjarig zijn
4.2. Leden van hetzelfde huishouden mogen een eigen partnerlidmaatschap hebben.

5. RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET LID
5.1. Het Lid geniet de volgende voordelen:
a. Ondersteuning bij het verhogen van zijn financieel IQ;
b. Berichten via SMS en e-mail over een bewezen optiestrategie;
c. Toegang tot een schat aan informatie en gebruik van hulpmiddelen;
d. Ondersteuning door de klantenservice van OptionAlert.nl.

5.2. De klantenservice is bereikbaar via het e-mailadres info@optionalert.nl.

6. RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARTNER
6.1. De Partner mag onder de voorwaarden en condities opgenomen in deze algemene voorwaarden deelnemen aan het Compensatieplan en nieuwe leden inschrijven. Hij mag de Producten samen met de zakelijke mogelijkheden van OptionAlert.nl promoten.

6.2. De Partner geniet de volgende voordelen:
a. De mogelijkheid om als sponsor nieuwe leden in te schrijven en een team op te bouwen;
b. Een maandelijkse inkomstenstroom op te bouwen.

7. RECHTEN EN VERANTWOONRDELIJKHEDEN VAN DE SPONSOR
7.1. Indien de Partner een nieuw lid inschrijft, dan wordt hij Sponsor. De Sponsor moet communiceren met leden en leidinggeven aan de Partners in hun downline. Voorbeelden van leidinggeven omvatten, maar zijn niet beperkt tot: persoonlijk coachen, bijeenkomsten, trainingen, contact opnemen per telefoon en e-mail.

7.2. Wanneer een partner in de downline van de Sponsor in strijd handelt met de algemene voorwaarden of overige regels van OptionAlert.nl, dan moet de Sponsor zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de partner zich weer aan de regels houdt of, in geval van problemen, contact met de klantenservice van OptionAlert.nl opnemen.

8. WACHTWOORD
8.1. Het Lid dient zijn persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Het Lid garandeert OptionAlert.nl dat zijn wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en hij is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. OptionAlert.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik van het persoonlijke wachtwoord.

9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
9.1. OptionAlert.nl garandeert niet dat met het opvolgen van de verstrekte informatie, adviezen of tips of met het uitvoeren van de handelingen die op de Website staan vermeld het beoogde resultaat zal worden bereikt.

9.2. OptionAlert.nl zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

10. VERPLICHTINGEN VAN HET LID
10.1. Alle informatie die het Lid bij het tot stand komen van en gedurende de Overeenkomst aan OptionAlert.nl verstrekt dient juist en volledig te zijn.

10.2. Indien de door het Lid aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van het Lid.

10.3. Het Lid is gehouden OptionAlert.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

10.4. Het Lid vrijwaart OptionAlert.nl voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst.

10.5. Het is het Lid uitdrukkelijk verboden handelingen te verrichten of uitingen te doen die de goede reputatie van OptionAlert.nl kan schaden.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING
11.1. OptionAlert.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van het Lid, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege het Lid te werk zijn gesteld.

11.2. OptionAlert.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door informatie en/of adviezen gegeven aan het Lid door andere Leden of door OptionAlert.nl. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies of tip van OptionAlert.nl, maakt.

11.3. OptionAlert.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van andere gebruikers van de Producten, noch in Nederland, noch daarbuiten.

11.4. OptionAlert.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door het Lid, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van Website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de Website te gebruiken en/of te raadplegen.

11.5. OptionAlert.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, geleden verliezen, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6. Indien OptionAlert.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van OptionAlert.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van OptionAlert.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van OptionAlert.nl beperkt tot het abonnementsgeld dat in de 3 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan het Lid in rekening is gebracht.

11.7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van het Lid uit welken hoofde ook jegens OptionAlert.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat het Lid deze rechten en/of bevoegdheden jegens OptionAlert.nl kan aanwenden.

11.8. Bij enige overtreding van wettelijke bepalingen, regels en/of reglementen, en deze algemene voorwaarden en het Compensatieplan door het Lid of indien het Lid onrechtmatig jegens OptionAlert.nl handelt, dan is het Lid aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor OptionAlert.nl, dit is inclusief (maar niet beperkt tot) schadeloosstelling van de gerechtelijke kosten. Tevens kunnen er sancties volgen.

12. KLACHTEN
12.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door het Lid direct via de klantenservice aan OptionAlert.nl kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OptionAlert.nl in staat is adequaat te reageren.

12.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat OptionAlert.nl erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

12.3. Na het indienen van de klacht dient het Lid OptionAlert.nl de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

12.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal OptionAlert.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

13. INTERNATIONAAL ZAKENDOEN
13.1. Om downlines te ondersteunen buiten het land waar het Lid gevestigd is, dient het Lid zich vertrouwd te maken met de richtlijnen voor zakendoen in die markt.

13.2. De Partner mag echter niet als sponsor optreden voor een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een land of staat waarin OptionAlert.nl geen toestemming heeft gegeven om zaken te doen.

13.3. In de toekomst zullen er stapsgewijs meer landen worden toegevoegd. (De toegestane landen zijn beperkt tot de landen waaruit gekozen kan worden op het aanmeldformulier.)

14. VOORSTELLING VAN ZAKEN, GEGEVENS VERSTREKKEN DOOR DE PARTNER
14.1. De Partner kan anderen aansporen om een abonnement bij OptionAlert.nl af te sluiten. Aan deze kandidaat leden moet de meest recente versie van deze algemene voorwaarden en het Compensatieplan gegeven worden. Het kandidaat lid moet voorts ook de gelegenheid krijgen om deze aandachtig te bestuderen voordat hij zich inschrijft als lid.

14.2. De Partner kan in elk land binnen zijn eigen markteenheid nieuwe leden werven. Voor het werven van leden buiten de markteenheid verwijst OptionAlert.nl naar artikel 13 "Internationaal zakendoen".

14.3. De Partner mag geen buitensporige druk uitoefenen op een kandidaat lid. De Partner mag het inkomstenpotentieel dat opties en de zakelijke mogelijkheden van OptionAlert.nl kunnen opleveren, niet overdrijven.

14.4. De Partner is verplicht om het Compensatieplan waarheidsgetrouw en volledig aan een kandidaat lid uit te leggen en moet daarbij het volgende benadrukken:
a. De mate van succes is direct afhankelijk van ieders afzonderlijke capaciteiten en inspanningen;
b. Abonnementverkoop is belangrijk;
c. Er worden geen uitbetalingen gedaan voor uitsluitend het werven of sponsoren van nieuwe leden. De partner moet ook het Product afnemen;
d. Er bestaat voor niemand een verplichting om partner te worden of het partnerlidmaatschap aan het einde van een jaar te verlengen. Wil het kandidaat lid wel partner worden of zijn partnerlidmaatschap verlengen, dan kan het kandidaat lid via de Website het jaarlijks abonnementsgeld voor het partnerlidmaatschap betalen. Stopt het kandidaat lid in dat jaar met zijn partnerlidmaatschap, dan heeft het kandidaat lid geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het abonnementsgeld.
e. Men krijgt betaald t/m level 5 met een uitloop bij 1000 teamleden naar level 6.
f. Een lid dat niet tevens partner is, neemt alleen een abonnement op het Product. Dit abonnement is maandelijks opzegbaar.

14.5. De Partner mag niet verklaren dat een lid een bepaald inkomen heeft verdiend of zou kunnen verdienen via het Compensatieplan en/of de handel met opties. Dit mag noch met behulp van een concreet voorbeeld, noch met behulp van het matrix voorbeeld, noch op enige andere wijze, tenzij in dezelfde presentatie wordt verklaard dat het genoemde hypothetische of potentiële inkomen geen typisch doorsnee-inkomen vormt, aangezien een inkomen kan variëren onder invloed van persoonlijke inspanningen en vele andere factoren.

14.6. Het is de Partner niet toegestaan om met de media te spreken over OptionAlert.nl en de Producten. Alle vragen van de media over OptionAlert.nl, de Producten of de activiteiten moeten onmiddellijk worden doorverwezen naar OptionAlert.nl.

14.7. Alle vragen betreffende het Product, Provisies en beleidsprincipes van OptionAlert.nl moeten per e-mail worden ingediend. Daardoor kan ervoor worden gezorgd dat er uitgebreid aandacht aan de vragen wordt besteed en er een volledig gedetailleerd antwoord kan worden gegeven.

14.8. De Partner zal ervoor zorgdragen dat hij geen onjuiste, onvolledige of misleidende informatie over OptionAlert.nl en het Compensatieplan openbaar maakt of verstrekt aan derden. Indien een lid op basis van verkeerde informatie die hij van de Partner heeft ontvangen bij OptionAlert.nl een abonnement heeft afgesloten, dan is de Partner aansprakelijk voor alle schade die OptionAlert.nl daardoor lijdt.

15. OVERMACHT
15.1. OptionAlert.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering of niet nakoming van de Overeenkomst, wanneer de nakoming onuitvoerbaar is geworden vanwege omstandigheden waarover OptionAlert.nl redelijkerwijs geen controle heeft (overmacht). Dit omvat, maar is niet beperkt tot: staking, arbeidsonrust, oproer, oorlog, brand, overlijden, beperking van de gebruikelijke bron van aanvoer van een partij, overheidsingrijpen, dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van OptionAlert.nl verhinderen of beperken, internet- en stroomstoring, weersinvloeden, overstromingen, aardverschuivingen, terrorisme, belemmeringen door derden, storingen en ongevallen in het bedrijf van OptionAlert.nl of van de door haar ingeschakelde derden en diefstal.

15.2. In het geval dat OptionAlert.nl door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft OptionAlert.nl het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat OptionAlert.nl gehouden is om enige door het Lid geleden schade te vergoeden.

16. RECLAME
16.1. De reclamerichtlijnen van OptionAlert.nl dienen om de Partner te assisteren. Het doel ervan is te voldoen aan wettelijke bepalingen en reglementen betreffende het adverteren van het Product en de zakelijke mogelijkheid.

16.2. Het is belangrijk dat de Partner de reclamerichtlijnen van OptionAlert.nl opvolgt, want een overtreding van wettelijke bepalingen en reglementen kan immers de reputatie van OptionAlert.nl schaden. Dit zou kunnen leiden tot het beperken van de activiteiten van zowel de Partner als OptionAlert.nl. Het zou ook kunnen leiden tot wettelijke of reglementaire maatregelen.

16.3. Het is de Partner niet toegestaan ongevraagde commerciële reclame naar derden te sturen (spam) zonder dat de betreffende derde daar uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

16.4. Bij het werven van nieuwe leden dient de Partner te allen tijde te handelen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.

17. BELEID TEN AANZIEN VAN GEBRUIK INTERNET
17.1. De Partner mag een eigen persoonlijke webpagina opzetten om het Product en/of de business te promoten zonder specifieke toestemming daarvoor. Deze webpagina moet duidelijk de volledige naam en het huis- of werkadres bevatten van de Partner. Er mag niet de illusie worden gewekt dat dit een pagina van OptionAlert.nl is. Ook mag men niet de naam OptionAlert nog een sterk daarop gelijkende naam (b.v OptieAlert) gebruiken als domeinnaam of socialmedia naam etc. (b.v. een facebookgroep) ‚ÄčNoch mag men een naam gebruiken die een verkeerde voorstelling van zaken suggereert in de zin van "snel rijk", "makkelijk geld verdienen"‚Äč etc. 

17.2. De tekst mag op specifieke punten niet afwijken van de tekst op de Website, noch mogen er (eigen) beweringen en/of beloften worden gedaan die niet op de Website staan. Twijfelt de Partner aan de naam en/of de content op zijn persoonlijke webpagina is toegestaan, dan dient hij contact op te nemen met de klantenservice van OptionAlert.nl. Dit is belangrijk, want bij misbruik kunnen er sancties volgen.

18. COOKIE
18.1. Het uitnodigen via de link van de Partner naar de Website, gaat op basis van een cookie. Deze cookie is 30 dagen geldig. Mocht er iemand anders komen met een uitnodiging en er wordt op het linkje geklikt, dan wordt de cookie overschreven. Let op: ook cookies bieden geen zekerheid. Alleen als men via de link de Website bezoekt en zich vervolgens meteen inschrijft is er zekerheid.

19. GEDRAGSCODE
19.1. De Partner dient de volgende gedragscodes na te leven:
a. De hoogste normen volgen op het gebied van eerlijkheid en integriteit, met inbegrip van de gedragscodes van de Direct Selling Association (DSA);
b. Geen negatieve of geringschattende opmerkingen maken over OptionAlert.nl, de Producten, partners en werknemers, andere mensen, producten of bedrijven en geen enkele activiteit ondernemen die een andere partner of OptionAlert.nl schade kan berokkenen;
c. Uitsluitend verklaringen of beweringen over de Producten te doen die in de huidige Website staan vermeld;
d. Geen producten te verkopen of distribueren die niet van OptionAlert.nl afkomstig zijn, maar waarin wel de suggestie gewekt wordt dat deze van OptionAlert.nl afkomstig zijn;
e. Het Compensatieplan nauwkeurig en eerlijk presenteren en een duidelijk beeld schetsen van de inspanningen die vereist zijn om succes te behalen;
f. Bij de opbouw van zijn business alle plichten vervullen die bij sponsorschap en verantwoordelijk leiderschap behoren en iedereen met hetzelfde respect behandelen, of zij al dan niet tot zijn downline behoren;
g. Niet bewust het kandidaat lid van een andere partner benaderen met de bedoeling om deze persoon zelf te sponsoren;
h. Tijdens een meeting niet trachten een kandidaat lid van een andere partner voor zijn team te werven;
i. De Partner moet zich ervan verzekeren dat het voor kandidaat leden die voor een presentatie uitgenodigd worden duidelijk is wat het doel van de bijeenkomst is;
j. De Partner is verplicht om het Product en het Compensatieplan waarheidsgetrouw en volledig aan alle kandidaat leden uit te leggen;
k. De Partner mag zich op bijeenkomsten van OptionAlert.nl niet bezighouden met promotie- of wervingsactiviteiten voor andere bedrijven.

20. PERSOONSGEGEVENS
20.1. Persoonsgegevens worden door OptionAlert.nl verwerkt in overeenstemming met haar privacy statement welke op de Website staat. OptionAlert.nl handelt bij het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

21. ONAFHANKELIJKE ZAKELIJKE RELATIE
21.1. De Partner is een onafhankelijke partij wiens succes of falen afhangt van de eigen inspanningen. Noch de Partner noch OptionAlert.nl heeft enig recht om bij wijze van verbintenis een overeenkomst te sluiten of een verplichting aan te gaan namens de ander, waarbij de andere partij op welke manier dan ook wordt gebonden. De Partner moet zichzelf te allen tijde voorstellen als onafhankelijke partner.

21.2. OptionAlert.nl stelt materiaal en richtlijnen ter beschikking om de Partner te helpen diens OptionAlert.nl-bedrijf, conform de wet en op een goede manier uit te oefenen. Om deze reden worden door OptionAlert.nl alle gronden afgewezen en verworpen met betrekking tot een mogelijke inbreuk op een octrooi, handelsmerk, handelsnaam, copyright en dergelijke die wordt veroorzaakt door de handelwijze van de Partner wanneer deze inbreuk wordt veroorzaakt door materiaal dat door de Partner is vervaardigd of het gevolg is van het niet-nakomen van de richtlijnen. De Partner kan in dit verband geen aanspraken doen gelden. Wanneer de Partner informatie bereikt over enige claim of aanklacht (of een mogelijke claim of aanklacht) in verband met de hier besproken materie, moet deze OptionAlert.nl daar onmiddellijk van op de hoogte stellen.

21.3. De Partner kan zelf zijn promotiemethode bepalen, zolang hij zich aan de voorwaarden van de Overeenkomst, de reclamerichtlijnen en deze algemene voorwaarden houdt.

22. OPTIONALERT.NL EN ANDERE ZAKELIJKE BELANGEN
22.1. De Partner mag niet de naam, de informatie, het voorlichtingsmateriaal, en de bijeenkomsten van OptionAlert.nl of andere OptionAlert.nl-hulpmiddelen gebruiken ter bevordering van andere zakelijke belangen (bijvoorbeeld het verkopen van verzekeringen of het promoten van een ander bedrijf).

23. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
23.1. Het Lid mag aan geen enkele persoon bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie over OptionAlert.nl openbaar maken (tenzij daartoe door OptionAlert.nl gemachtigd of vereist), die hem tijdens de duur van de Overeenkomst ter ore zijn gekomen. Verder zal deze alle vertrouwelijke informatie met volledige geheimhouding behandelen en deze informatie op generlei wijze gebruiken of proberen te gebruiken welke kan leiden tot schade, direct of indirect, voor OptionAlert.nl en het OptionAlert.nl-werk, of dat daartoe zou kunnen leiden.

23.2. Het is het Lid niet toegestaan de van OptionAlert.nl ontvangen adviezen en tips over opties te publiceren, te verveelvoudigen, aan derden te verstrekken of te verkopen.

23.3. Vertrouwelijke informatie omvat ook, maar is niet beperkt tot, de persoonlijke gegevens van de downline en upline, informatie voor gegevensverwerking en rapporten met informatie over de verkooporganisatie in de downline van de Partner en de omgang met Producten.

23.4. Indien OptionAlert.nl - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en OptionAlert.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is OptionAlert.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is het Lid niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

24. WIJZIGING IN GEGEVENS
24.1. Het Lid is verplicht om OptionAlert.nl op de hoogte te houden van wijzigingen in zijn gegevens, in het bijzonder zijn adres, telefoonnummer en andere relevante persoonsgegevens.

25. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR OPTIONALERT.NL
25.1. OptionAlert.nl kan de Overeenkomst te allen tijde zonder sanctie beëindigen door een maand voorafgaand een schriftelijke aankondiging te doen, of door te verkiezen het abonnement van het Lid niet te verlengen, dit zonder voorafgaande aankondiging in het geval van contractbreuk door het Lid. Indien de Overeenkomt met de Partner in het tweede jaar wordt opgezegd, dan neemt OptionAlert.nl een opzegtermijn van 2 maanden in acht. Indien de Overeenkomst met de Partner na het tweede jaar wordt opgezegd, dan neemt OptionAlert.nl een opzegtermijn in acht van 3 maanden.

25.2. Wanneer het Lid de algemene voorwaarden of beleidsprincipes, schendt of wanneer een Lid zich aan onwettig, frauduleus, bedrieglijk of onethisch zakelijk gedrag schuldig maakt, kan dat leiden tot een of meer van de volgende contractuele sancties:
a. Een schriftelijke waarschuwing of vermaning;
b. Opschorting van de Overeenkomst en eventueel het hervatten van de Overeenkomst onder de door OptionAlert.nl gestelde voorwaarden;
c. Ontbinding van de Overeenkomst.

25.3. OptionAlert.nl is gerechtigd de Overeenkomst met het Lid zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien het Lid:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend of in liquidatie treedt.

c. LET OP: je bent bevoegd voor het bezit van maximaal 1 account per persoon. Wanneer je toch een extra account aanmaakt, verlies je direct al je rechten op commissies en bonussen, ook van je oude account. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden. Er is maar één mogelijkheid om een extra account te openen, namelijk wanneer je met je huidige account de maximale commissie van 10.000 euro per maand hebt bereikt 

25.4. Voorts is OptionAlert.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

25.5. Het Lid heeft vanaf de ontvangst van de aankondiging van de beëindiging
20 dagen de tijd om schriftelijk tegen deze beëindiging te protesteren. Het schriftelijke protest van het Lid moet binnen 30 dagen na de dagtekening van de aankondiging van de beëindiging door OptionAlert.nl zijn ontvangen. Wanneer het beroep niet binnen deze periode van 30 dagen is ontvangen, wordt de Overeenkomst zonder meer beëindigd.

25.6. Het Lid heeft na afloop van deze termijn geen verdere rechten om in beroep te gaan.

25.7. Een aanvraag om opnieuw Lid te worden geeft niet automatisch recht op herstel van de Overeenkomst, het Level, de downline en de daarbij behorende uitbetaling. Herstel van de Overeenkomst kan onderworpen worden aan redelijke voorwaarden die door het OptionAlert.nl-management geheel naar eigen oordeel kunnen worden opgelegd.

26. ABONNEMENTSGELD
26.1. Het Lid betaalt per maand een bedrag voor een abonnement op het Product. Zowel het abonnementsgeld als het Product kunnen indien nodig, aangepast worden door OptionAlert.nl. Het Lid wordt schriftelijk of via de e-mail 2 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van wijzigingen in het abonnementsgeld of het Product in kennis gesteld. Indien het Lid niet akkoord gaat met de wijziging, dan kan het Lid de Overeenkomst opzeggen.

26.2. De dag van de maand waarop het Lid zich aangemeld heeft is tevens dag van iedere maand wanneer abonnementsgeld betaald moet worden. Uitzondering is dag 29, 30 en 31, dan wordt startdatum van het abonnement aangepast naar de 1e van de volgende maand. Het abonnement wordt echter wel direct, bij aanmelding, geactiveerd.

26.3. OptionAlert.nl voert de ronde van Provisies uitbetalen bij voorkeur uit in één keer. Om te voorkomen dat Partners een betalingsachterstand krijgen op de dag dat hun nieuwe abonnementsperiode ingaat, is het raadzaam 7 dagen van te voren het abonnementsgeld te betalen. Per lid wordt bijgehouden t/m welke datum het abonnementsgeld betaald is. De Overeenkomst loopt standaard, zonder opzegging, gewoon door.

26.4. Het abonnementsgeld voor het partnerlidmaatschap wordt jaarlijks vooraf aan de Partner in rekening gebracht.

27. PROVISIE UITBETALEN
27.1. De eerste maandelijkse Provisie wordt betaald omstreeks 2 weken na de startdatum als partner. Vervolgens vanaf die datum, iedere maand, indien er recht is op provisie-uitbetaling.

27.2. De Partner moet elke betaling die hij ontvangt controleren en OptionAlert.nl, binnen 14 dagen na ontvangst, van een eventuele onjuiste betaling schriftelijk of via de e-mail op de hoogte stellen.

27.3. Per Partner wordt berekend en bijgehouden hoeveel Provisie er is verdiend en hoeveel er reeds uitbetaald is. Het verschil hiertussen wordt iedere betalingsronde uitbetaald. Bij iedere uitbetaling wordt ook de datum opgeslagen, zodat de Partner per maand kan bekijken wat zijn Provisie per maand is geweest. Voor elke Partner geldt dezelfde berekening, zie hiervoor het Compensatieplan.

28. ACHTERSTAND BETALING
28.1. Provisie wordt alleen uitbetaald indien de status van de Partner op "actief" staat. Wanneer de Partner een betalingsachterstand heeft, dan verandert zijn status naar "achterstand" of status "inactief". Status "achterstand" gaat in zodra de Partner niet betaald heeft als dag van "t/m wanneer is abonnement betaald" verstreken. Op dat ogenblik ontvangt de Partner geen Provisie meer over zijn team.

28.2. Wanneer de Partner binnen 3 maanden, de niet betaalde maanden, alsnog betaalt, zal de status weer naar "actief" gaan en zal de Partner bij de eerstvolgende uitbetaling ronde de Provisie van die maand weer ontvangen. De gemiste Provisie wordt echter niet met terug werkende kracht betaald. De Partner heeft dus geen recht meer op de gemiste Provisie van de inactieve maanden.

28.3. Wanneer de Partner een betalingsachterstand heeft van 3 maanden, wordt de Overeenkomst stopgezet en wordt zijn plek vrijgegeven.

28.4. Als de Partner een betalingsachterstand heeft van 1 maand, dan wordt er een e-mail naar de Partner gestuurd om de achterstand onder de aandacht te brengen. Na 2 maanden ontvangt de Partner wederom een email, dit keer met hoge prioriteit. Na 3 maanden betalingsachterstand zal er een laatste (hoge prioriteit) e-mail verstuurd worden. Bij geen betaling verandert zijn status naar inactief en wordt de Overeenkomst ontbonden.

28.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is het Lid vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat het Lid in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van het Lid. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 40,-.

28.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van het Lid zijn de vorderingen van OptionAlert.nl op het Lid onmiddellijk opeisbaar.

28.7. Iedere betaling door het Lid strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door het Lid tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

29. OPZEGGING
29.1. Het Lid kan ieder moment de Overeenkomst per email bij OptionAlert.nl opzeggen. Ook heeft het lid de mogelijkheid via zijn backoffice het abonnement op te zeggen. Kijk hiervoor bij mijn gegevens. De status verandert dan naar "inactief" en dezelfde acties volgen als bij een betalingsachterstand. In dit geval wordt er ook opgeslagen dat het om een opzegging gaat, i.p.v. betalingsachterstand (voor het archief). Het reeds betaalde abonnementsgeld wordt niet gerestitueerd.

29.2. Na opzeggen van het lidmaatschap als partner verliest men alle opgebouwde rechten. Ook kan men pas na 3 maanden weer opnieuw als partner inschrijven. 

29.3. Indien de Partner zijn abonnement voor de levering van het Product opzegt, dan komt zijn partnerlidmaatschap ook tot een einde. Het is niet mogelijk partner te zijn zonder het Product af te nemen.

30. RAPPORTAGE
30.1. De Partner kan inzien hoeveel Provisie hij totaal heeft ontvangen en hoeveel per maand. Dit kan hij via de partner-toegang inzien op de Website. Indien de Partner een betalingsachterstand heeft, dan wordt dit ook duidelijk weergegeven zodat er actie kan worden ondernomen. De Partner kan hier ook de opbouw van zijn team zien.

31. BELASTINGEN
31.1. De Partner is, indien nodig, zelf verantwoordelijk voor het indienen van de noodzakelijke aangifteformulieren en het betalen van de verschuldigde inkomstenbelasting, sociale verzekeringspremies en btw in verband met zijn activiteiten.

31.2. De Partner moet er ook voor zorgen dat zijn boekhouding in orde is, zodat de hoogte van de verschuldigde belasting kan worden vastgesteld.

31.3. De Partner is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke registraties en vergunningen met betrekking tot zijn bedrijf. Dit kan zijn, maar is niet beperkt tot, inschrijving in het handelsregister van de plaatselijke Kamer van Koophandel.

32. ABONNEMENT EN BTW
32.1. OptionAlert.nl brengt op de rekeningen BTW in rekening over het abonnementsgeld, in overeenstemming met de tarieven die gelden in het gebied waar de Partner woont. 

33. VERKOOP OF OVERDRACHT VAN EEN PARTNERLIDMAATSCHAP
33.1. De Partner mag zijn partnerlidmaatschap, marketingpositie en andere rechten verkopen, cederen of op andere wijze overdragen, als hij OptionAlert.nl hiervoor schriftelijk om toestemming heeft gevraagd en OptionAlert.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. De brief of email (gescande brief) waarin om toestemming wordt gevraagd om het partnerlidmaatschap te verkopen moet de handtekening dragen van de koper, de verkoper en de sponsor.

33.2. Aan de rechtverkrijgende Partner wordt een overdrachtsvergoeding van € 150,- excl. btw in rekening gebracht.

33.3. Elke persoon aan wie een partnerlidmaatschap wordt overgedragen, moet kennis nemen van de algemene voorwaarden en aan alle geldende vereisten voldoen om partner te worden.

33.4. OptionAlert.nl behoudt zich het recht voor de overdracht om gewichtige redenen te weigeren (bijv. de rechtverkrijgende is onacceptabel). Toestemming zal niet op onredelijke wijze worden tegengehouden.

33.5. Alle bedragen die de verkoper nog verschuldigd is, moeten eerst worden afbetaald.

33.6. Nadat de toestemming is verleend, is het partnerlidmaatschap eenvoudig over te nemen door in een actief account de nieuwe gegevens van de nieuwe Partner in te vullen.

34. WIJZIGING IN DE STATUS VAN DE PARTNER
34.1. Wanneer de Partner overlijdt, kunnen de rechten en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de Overeenkomst worden overgedragen aan een wettelijke erfgenaam van de overledene, mits deze aan alle geldende eisen voldoen om OptionAlert.nl partner te worden en akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

34.2. In geval van overlijden kan de partner, ook al is hij of zij zelf al partner, het account overnemen. Zodoende ontstaat de situatie dat deze persoon twee accounts heeft. Dit is een uitzondering op de regel: Je start altijd met 1 account. Is je matrix vol, m.a.w. verdien je €10.000,- per maand. Dan heb je de mogelijkheid om een extra account te openen en zo weer een nieuwe matrix te vullen en zo voort.

35. ARBEIDSONGESCHIKTHEID
35.1. Wanneer de Partner zozeer arbeidsongeschikt wordt dat hij niet meer aan de verplichtingen kan voldoen die aan een partner worden gesteld, moet de wettelijke vertegenwoordiger of curator van deze arbeidsongeschikte Partner:
a. Binnen 60 dagen na de arbeidsongeschiktheid contact opnemen met OptionAlert.nl en deze op de hoogte stellen van de situatie van de Partner en de plannen voor het toekomstig beheer of de stopzetting van de Overeenkomst;
b. Een door een notaris of rechtbank bekrachtigde kopie overleggen van een document waarin wordt vastgesteld wie het recht heeft om de OptionAlert.nl -business te beheren.

36. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
36.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Website berusten bij OptionAlert.nl.

36.2. De intellectuele eigendomsrechten op door OptionAlert.nl bedachte, ontwikkelde of tot stand gebrachte programma's, ideeën, concepten, activiteiten, bijeenkomsten en dergelijke zullen alleen bij OptionAlert.nl berusten.

36.3. Bij het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van OptionAlert.nl door de Partner om nieuwe leden te werven, dient de Partner te allen tijde de instructies van OptionAlert.nl op te volgen die i.v.m. het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten worden gegeven.

36.4. Na de beëindiging van de Overeenkomst is het de Partner niet meer toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van OptionAlert.nl te gebruiken of de schijn te wekken dat de Partner nog een partner van OptionAlert.nl is. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient de Partner zijn OptionAlert-site offline te zetten.

36.5. Indien het Lid inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van OptionAlert.nl, dan is OptionAlert.nl aansprakelijk voor alle schade die OptioAlert.nl daardoor lijdt.

37. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
37.1. Op elke Overeenkomst tussen OptionAlert.nl en het Lid is Nederlands recht van toepassing.

37.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van OptionAlert.nl is gelegen. Het lid zijnde een particulier heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat OptionAlert.nl schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel een volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

COMPENSATIEPLAN
Een lid betaalt €49,- per maand en is daarmee automatisch geabonneerd op informatie waarmee hij zijn/haar financiële IQ verhoogt. Deze informatie ontvang je onder andere via sms en e-mail, naast verdere begeleiding om geld te verdienen met opties op de AEX, S&P, Russell en de DAX met een bewezen systeem.

Bovendien kan je als lid ervoor kiezen om tevens partner te zijn.
In dat geval betaal je een jaarlijks lidmaatschap van € 47. Hiermee verwerf je het recht een team te bouwen en aan het Compensatieplan deel te nemen.
Je start altijd met 1 account. Is je matrix vol, m.a.w. verdien je €10.000,- per maand. Dan heb je de mogelijkheid om een extra account te openen en zo weer een nieuwe matrix te vullen en zo voort. Wel moet ieder account een eigen bankrekeningnummer hebben.
• Iedere partner start zijn eigen team en staat bovenaan.
• Iedere partner kan maximaal 4 mensen direct onder zich hebben.
• Deze 4 mensen kunnen ieder ook weer maximaal 4 mensen onder zich hebben. Eerst genoemde lid heeft op dat moment 20 mensen in zijn team.
• De 16 mensen daaronder hebben ook ieder maximaal 4 mensen in hun team, et cetera.
• Een partner ontvangt maximaal € 7,- provisie voor een actief lid in zijn team t/m zijn level 5, afhankelijk van de voorwaarden tot uitbetaling waar hij aan voldoet. Zijn er t/m level 5, 1000 mensen in het team, dan tellen daarna de teamleden in level 6 ook mee om aan de 10.000 euro per maand te komen.Het is zodoende belangrijk om alle levels zoveel mogelijk vol te bouwen.

Voor iedere partner geldt dezelfde berekening, dit wordt per maand als volgt berekend:
Bij de maandelijkse uitbetaling wordt gekeken of mensen activiteiten hebben ontplooid.

Voor uitbetaling controleren we hoeveel mensen er zijn ingeschreven via de eigen link vanaf dat je gestart bent (deze mensen kunnen, maar zijn niet verplicht direct onder jou, in je eerste lijn, te staan).

Als je 0 mensen hebt ingeschreven, krijgt je niets
Als je 1 persoon hebt ingeschreven, krijg je 25%)
Als je 2 personen hebt ingeschreven, krijg je 50%
Als je 3 personen hebt ingeschreven, krijg je 75%
Als je 4 personen hebt ingeschreven, krijg je 100%

Het aantal actieve leden die onder lid vallen t/m level 5, met een uitloop bij 1000 leden naar level 6, wordt vermenigvuldigd met € 7,-. (indien recht op 100% uitbetaling) Dit is de provisie die de partner ontvangt voor de verkochte abonnementen in zijn team in de dan geldende maand. Hieraan wordt een maximum gesteld van € 10.000,-

Het geld dat niet wordt uitgekeerd, na aftrek van 10% dat naar een goed doel gaat, wordt onder andere gebruikt voor extra bonussen en incentives.

Deze extra bonussen (aan actieve leden) worden gefinancierd uit de niet uitbetaalde inkomsten van de passieve leden. (De niet uitbetaalde 25%, 50% of 75%)
- Nieuwe leden zonder aandrager, (bv via de website) worden verdeeld in het totale team, grafisch gezien, van links naar rechts, op de eerste en hoogste vrije plaats.

Samenvatting Lidmaatschap:
• Leden nemen een maandelijks abonnement af van 49 euro
• Voor het maandelijks lidmaatschap is het het eenvoudigst je bank opdracht te geven voor een automatische overboeking.
• Leden, die ook partner zijn, betalen een jaarlijks lidmaatschap van 47 euro. Het eerste half jaar betaalt OptionAlert.nl voor je.
• Je start altijd met 1 account. Is je matrix vol (t/m level 6), m.a.w. verdien je €10.000,- per maand. Dan heb je de mogelijkheid om een extra account te openen en zo weer een nieuwe matrix te vullen en zo voort. Wel moet ieder account een eigen bankrekeningnummer hebben.
• Er bestaat geen verplichting om zelf mensen in te schrijven.
• Je kunt maximaal €7 ontvangen voor ieder teamlid dat een maandelijks abonnement afneemt bij OptionAlert.nl (zie voorwaarden tot uitbetaling) over het team in jouw 5 levels met een uitloop naar level 6
• Om voor de maandelijkse uitbetaling van 100% in aanmerking te komen moet je zelf 4 leden hebben ingeschreven.

CONTACTGEGEVENS
info@optionalert.nl
Adres:

Rokebrandlaan 2

1261 WV Blaricum

Telefoon:

+31 (0)35-737 0440 (ma t/m vrij 10.00 t/m 18.00)